Organisatie & contact

Leerlingen laten leren in een ideale leeromgeving en medewerkers de ideale werkplek bieden. Dat kan alleen in een optimale organisatie waarin processen goed lopen. 

Een optimale organisatie bereik je met een passende bedrijfsvoering. Eentje die richting geeft en áltijd de leerling centraal zet, maar die ook veel ruimte laat aan onze afzonderlijke scholen met allemaal hun eigen kleur. Maak op deze pagina kennis met de verschillende organisatieonderdelen van SOML.

Meer lezen over de verantwoording over de uitvoering van ons beleid?
Op deze pagina vind je ons actuele jaarverslag.

College van Bestuur 

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting, stelt op bovenschools niveau beleidskaders voor de scholen vast en zorgt voor de naleving ervan. Dat gebeurt in goed overleg met de directies van de scholen.

Het College van Bestuur is bereikbaar via het bestuurssecretariaat
(0475 213 060 | bestuurssecretariaat@soml.nl). 

Drs. Thieu Kikken

Voorzitter

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft expertise op het gebied van financiën, personele en juridische zaken, onderwijs en identiteit. De raad bewaakt de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs en adviseert daarnaast het College van Bestuur. De raad bestaat momenteel uit de volgende personen: 

  • Drs. Frans Jeurissen | Voorzitter | Commissie werkgeverschap / remuneratie
  • Drs. Monique van Kleef  | Commissie werkgeverschap / remuneratie
  • Drs. Leo Urlings | Commissie bedrijfsvoering 
  • Dhr Peter Tijs | Commissie onderwijskwaliteit
  • Mr. Marjo Hendriks MBA | Commissie bedrijfsvoering

De Raad is bereikbaar via het bestuurssecretariaat: 0475 213 060. 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Elke SOML-school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR) die je kunt bereiken via de website van de school. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een brede afvaardiging van medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen en dient als klankbord voor het College van Bestuur van SOML. Daarnaast overlegt het College van Bestuur regelmatig met de PGMR, een afvaardiging van personeelsleden uit de GMR.

Stafdienst

Onder de stafdienst vallen de afdelingen:
• HRM & PSA
• Finance & Control
• Huisvesting & Facilitair
• ICT & Privacy
• Kwaliteitszorg
• PR & Communicatie
• Secretariaat

De stafdienst is verantwoordelijk voor:
• het voorbereiden en uitvoeren van het beleid voor het
College van Bestuur en de scholen;
• de ondersteuning vanuit hun specialistische kennis;
• de controle op wet- en regelgeving en de verantwoording
richting de overheid.

Contactpersonen stafdienst: