Veiligheid, integriteit & klachten

Als iemand zich niet veilig voelt, kan iemand niet optimaal functioneren en presteren. Het is dus heel belangrijk dat iedereen zich binnen SOML 100% veilig voelt. We zetten daarom alles op alles om een veilige omgeving te creëren. Daarover vind je op deze pagina meer informatie. 

SOML en alle SOML-scholen streven ernaar om klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Is er wel een klacht, of zijn er zorgen? Dan behandelen wij deze op een effectieve manier. De meeste klachten of zorgen zijn gelukkig relatief eenvoudig en kunnen veelal op schoolniveau worden opgelost.

Is jouw kind ontevreden of heb jij een klacht? Richt je dan altijd eerst tot de direct betrokkene, de mentor of de interne vertrouwenspersoon. 
Wil je meer weten? Bekijk dan onze klachtenroute of onze klachtenregeling.

Interne vertrouwenspersonen

Zijn er klachten over grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld? Of voel je je op een andere manier onveilig op school? Meld je dan bij een van onze interne vertrouwenspersonen op school. De vertrouwenspersoon biedt hulp, geeft advies en bespreekt de mogelijke vervolgstappen.

Je vindt de contactinformatie van de interne vertrouwenspersonen in de schoolgids van jouw school en / of op de website van de school. 

Externe vertrouwenspersonen

Heb je liever contact met een vertrouwenspersoon die niet direct bij onze organisatie betrokken is? Dan kun je in alle gevallen ook contact opnemen met de externe vertrouwenspersonen:

Mev. L.  Martens
Neem contact op via ekgmmartens@gmail.com

Patrick van Well

Dhr. P. van Well
Neem contact op via pvwell@qccinfo.com

Landelijke klachtencommissie

Komen jullie er niet uit met de school? Of is een klacht volgens jullie niet naar behoren opgelost? Dan kan een klacht worden voorgelegd aan het College van Bestuur van SOML. Indien nodig wordt een klacht (ook) doorgeleid naar de Landelijke Klachtencommissie (LKC). Je kunt ook zelf een klacht indienen bij de LKC via:

Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

Telefoon             030-2809590
E-mail                  info@onderwijsgeschillen.nl
Website               www.onderwijsgeschillen.nl

Commissie van Beroep voor de Eindxamens

Hebben jullie als ouders / verzorgers of heeft jouw kind een klacht over het eindexamen? Dan kan je tegen een beslissing van de schooldirectie in beroep gaan. Het beroepschrift kan je richten aan de voorzitter van de Commissie van Beroep via: commissievanberoep@soml.nl.

De samenstelling van de commissie:

Voorzitter: dhr. Paul Thönissen
Ambtelijk secretaris: dhr. mr. Bart Golsteijn MBA
Om toerbeurt nemen twee locatiedirecteuren plaats in de commissie.

Gedrags- en veiligheidscodes

Integriteit

Het is onze taak ervoor te zorgen dat onze leerlingen een goede toekomst tegemoet gaan. SOML en onze scholen hebben daartoe een maatschappelijke opdracht en krijgen hiervoor middelen van de overheid. Bestuur, intern toezicht en de medezeggenschapsorganen dragen dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor goed bestuur van en toezicht op de onderwijsorganisatie. Om dit te waarborgen handelt SOML naar de Code Goed Onderwijsbestuur VO opgesteld door de VO-raad.