Samenwerkingsverband
zoekt een
Coördinator

0,4 - 0,6 fte

28-07-2022

Wat ga je doen?

Als coördinator van het samenwerkingsverband werk je samen met de leden van het directieberaad aan het verzorgen van passend onderwijs. De coördinator adviseert het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur en bereidt besluiten voor. Ook wordt samengewerkt met het bovenschools toetsingsorgaan dat kijkt naar de specifieke ondersteuningsbehoeften van de leerling en adviseert m.b.t. een passende onderwijsplek. Verder heeft de coördinator een relatie met de Ondersteuningsplanraad (OPR), het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. De coördinator informeert de OPR en adviseert indien gewenst. Daarnaast is de coördinator voor externe partijen zoals het primair onderwijs, mbo en gemeenten een eerste aanspreekpunt m.b.t. passend onderwijs in de regio.

Het samenwerkingsverband zit in een transitiefase. De stichting wordt een vereniging en de besturen maken plaats voor een directeur-bestuurder die o.a. als opdracht krijgt om de organisatiekosten te laten dalen.

Wie zoeken wij?

De coördinator is een echte 'spin in het web'; de centrale figuur in het samenwerkingsverband. Bij deze persoon komen alle lijnen samen. We verwachten daarom het volgende van de nieuwe coördinator:

  • Verbindend vermogen;
  • Bindende factor zijn tussen scholen onderling en tussen scholen en ketenpartners;
  • In staat zijn de relatie aan te leggen tussen het beleid en de stand van zaken op de werkvloer en vice versa;
  • Het professionele (ondersteunende) gesprek met scholen kunnen voeren over het de uitvoering van passend onderwijs;
  • Vaardig zijn in het omgaan met tegengestelde belangen, in het ontwikkelen van draagvlak voor nieuwe ideeën en concepten en in het adviseren op bestuurlijk niveau;
  • Vaardigheid in het extern vertegenwoordigen en optreden in complexe krachtenvelden, samenwerkingsverbanden en netwerken

Denk - en werkniveau:

  • Hbo / academisch opgeleid met ruime ervaring in het onderwijs;
  • Kennis en ervaring in beleidsontwikkeling en -uitvoering, als ook projectmatig werken;
  • Kennis van de actuele ontwikkelingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs en passend/inclusief onderwijs;
  • Op de hoogte van relevante maatschappelijke ontwikkelingen (jeugdzorg, welzijn, arbeid)

Wie zijn wij?

Onder de vlag van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 31.02 (hierna te noemen SWV VO 31.02) verzorgen elf schoolbesturen in zes gemeenten (Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond) voor voortgezet (speciaal)onderwijs een dekkend aanbod in passend onderwijs in de regio Midden-Limburg. Samen zijn zij verantwoordelijk voor passend onderwijs aan ca. 8.000 leerlingen op ca. 20 scholen. Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Het moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen kijken daarom naar de onderwijsbehoeften van leerlingen en bieden ondersteuning waar nodig. Dit alles zodat alle jongeren zo thuisnabij mogelijk onderwijs kunnen volgen. Door krachten te bundelen met elf schoolbesturen verbetert SWV VO 31.02 de kwaliteit van het onderwijs en het welbevinden van alle betrokkenen. SWV VO 31.02 faciliteert de optimale groei van elke jongere binnen het voortgezet onderwijs in regio Midden-Limburg met als doel waardige deelname aan de maatschappij nu en in de toekomst. De leerlingen zelf staan centraal bij alle beslissingen. SWV VO 31.02 realiseert zich dat ze niet alleen de opdracht hebben om leerlingen succesvol door te laten stromen naar vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding. Maar dat ze daarbij ook een pedagogische opdracht hebben, gericht op het welzijn van leerlingen. SWV VO 31.02 streeft ernaar om voor zoveel mogelijk leerlingen onderwijs dicht bij huis te realiseren, door de expertise in de klas en naar de leerling te brengen. Dat zal niet voor alle leerlingen de passende onderwijsplek zijn. Daarom investeert SWV VO 31.02 ook in speciaal voortgezet onderwijs voor die beperkte doelgroep leerlingen die alleen op deze scholen tot ontwikkeling en leren komen.

Wat wij bieden...

We bieden een interessante en boeiende functie voor 0,4 - 0,6 fte voor het schooljaar 2022-2023. Aanwezigheid op de donderdag is een vereiste. Een flexibele inzet van de overige uren is wenselijk. De salariëring is conform de cao voortgezet onderwijs en afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal in schaal 12 of op LD-niveau.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van het samenwerkingsverband. Heb je nog vragen, stuur dan een bericht met telefoonnummer naar j.goossens@soml.nl. U wordt dan op 22 of 29 augustus tussen 10 en 12 uur gebeld.

Interesse?

Reageren op de vacature kan tot 5 september 2022 via info@swvvomiddenlimburg.nl, onder vermelding van 'Vacature coördinator'. De selectiegesprekken zijn op maandag 12 en/of vrijdag 16 september 2022.