SOML
zoekt een
Voorzitter

Raad van Toezicht

08-07-2022

Wat ga je doen?

De vijf leden van de raad van toezicht zien erop toe dat de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs binnen SOML gewaarborgd zijn. Dat doen ze door toezicht te houden op het bestuur zoals de code Goed Onderwijsbestuur dat voorschrijft. Daarnaast heeft de raad van toezicht een adviserende taak. 

Wie zoeken wij?

De leden van de raad van toezicht beschikken in elk geval over de volgende kwaliteiten: 

 • Affiniteit met de doelstelling van de stichting.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring met een complexe organisatie.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om het college van bestuur met raad en daad als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van het college van bestuur te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die aan een organisatie als SOML gesteld worden op het gebied van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit.
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het college van bestuur voorgelegde aangelegenheden.
 • Voldoende beschikbaarheid. 

Specifieke eisen voor de voorzitter:

 • Heeft ruime ervaring als toezichthouder en op het gebied van governance.
 • Is rolvast.
 • Is beschikbaar voor tussentijds overleg.
 • Heeft ervaring in het nemen van een regierol bij strategisch overleg.
 • Kan tegenstellingen en conflicterende belangen op een effectieve manier hanteren zonder partijen te schaden.
 • Werkt vanuit een relatie van vertrouwen en onderling respect samen met interne stakeholders.
 • Is een technisch goede voorzitter.
 • Maakt toezicht zichtbaar in de organisatie.
 • Kent de maatschappelijke context van en de thema’s binnen het onderwijs. 
 • Straalt autoriteit en natuurlijk gezag uit.
 • Bezit organisatie sensitiviteit.
 • Werkt verbindend en uitnodigend.
 • Is mens- en procesgericht. 
 • Bezit analytisch vermogen.
 • Denkt in kansen en is innovatief.
 • Kan relativeren en is onafhankelijk. 

Wie zijn wij?

Een belangrijk kenmerk van de raad van toezicht van SOML is de profielenmix – door de raad worden minimaal de kennisgebieden financiën, personeel en organisatie (bedrijfskundig), juridische zaken en onderwijs(kwaliteit) afgedekt. Op deze kennisgebieden kan de raad zowel als toezichthouder en als klankbord functioneren. De leden van de raad zijn daarin samen verantwoordelijk als generalisten, waarbij uiteraard gebruik wordt gemaakt van de aanwezige specialismen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling portefeuilleschap in te voeren. De raad is een collegiaal team dat collectief besluiten neemt waarop de leden zowel individueel als collectief aanspreekbaar zijn. 

De raad is samengesteld uit personen die passen bij de stichting, in het verzorgingsgebied van de stichting woonachtig zijn (dan wel betrokken zijn bij maatschappelijke ontwikkelingen in de regio Midden-Limburg), zich met de stichting willen verbinden en die bereid en in staat zijn individueel en als team toegevoegde waarde aan de stichting te leveren. De raad van toezicht vult zichzelf aan via een sollicitatieprocedure, met dien verstande dat de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad een bindende voordracht mag doen voor het onderwijskundige lid.  

Wat wij bieden...

Tegenover de uit te voeren werkzaamheden staat een marktconforme vergoeding. Tegenover de kosten gemaakt in het kader van deskundigheidsbevordering staat een extra tegemoetkoming. 

Meer informatie

De werving en selectie voor deze vacature wordt uitgevoerd door Beteor. Ernie Baelde van Beteor is na 15 augustus 2022 bereikbaar voor nadere informatie via ernie.baelde@beteor.nl.  

Interesse?

Wij verzoeken geïnteresseerde kandidaten zo spoedig mogelijk doch voor 11 september een sollicitatiebrief en cv te uploaden via de website van Beteor. Alleen sollicitaties die via Beteor binnenkomen worden in behandeling genomen.