Notulen GMR

Op deze pagina vind je de (vastgestelde) notulen van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van SOML. De notulen van de personeelsgeleding van de GMR (PGMR) zijn door medewerkers te raadplegen via AFAS.

Meer informatie?