Stichting Onderwijs Midden-Limburg

SOML Organisatie

 Privacyreglement

Men moet er van op aan kunnen dat er binnen SOML zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens van leerlingen en personeel. Dit privacyreglement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens binnen SOML.

Privacyreglement.pdf →


Examenreglement

Dit examenreglement is van toepassing op alle scholen die onder de stichting ressorteren: Connect College te Echt, Bisschoppelijk College Broekhin te Roermond, Grescollege (voorheen BC Broekhin te Swalmen en Reuver), ROER College Schöndeln (voorheen Lyceum Schöndeln en Mavo Roermond) te Roermond, Niekée te Roermond, Scholengemeenschap Sint Ursula te Heythuysen en Horn.

Examenreglement SOML VMBO, HAVO en VWO 2021-2022 →

Om de inhoud en de voortgang van het programma van toetsing en afsluiting (PTA) gedurende de schoolexamenperiode te bewaken en te monitoren zijn er een aantal controlemomenten ingebouwd en afspraken rondom verantwoordelijkheden gemaakt.

Protocol controle PTA 2021-2022 →

Een visie op toetsing en examinering vormt het fundament van de borging van de kwaliteit van het (school)examen. Binnen SOML wordt het beleidskader in het schooljaar 2020-2021 ingezet bij wijze van pilot, zodat we dit kader op basis van onze eigen ervaringen én de uitgewerkte regelgeving door de minister verder kunnen uitwerken voor het schooljaar 2021-2022.

Beleidskader Toetsing & Examinering 2021-2022 →


Commissie van Beroep voor de Examens

SOML heeft een Commissie van Beroep voor de Examens ingesteld. Een examenkandidaat kan op deze manier tegen een beslissing van de schooldirectie in beroep gaan. De samenstelling van de commissie is als volgt:

  • Voorzitter: drs. J. M. A. (Jan) Fasen
  • Ambtelijk secretaris van de Commissie: A. M. R. (Albert) Nuss
  • Bij toerbeurt zullen twee locatiedirecteuren plaatsnemen in de commissie

Een beroepschrift kan gericht worden aan de voorzitter van de Commissie van Beroep via het e-mailadres commissievanberoep@soml.nl.


 Gedragscodes

Gedragsregels hebben een meervoudige functie. Allereerst staan zij ten dienste van preventie. De regels vormen een leidraad voor gedrag, gedragsregels die de hele scholengemeenschap aangaan. De regels omvatten een breed terrein: ze dienen voor de preventie van seksuele intimidatie, agressie, geweld, racisme of discriminatie en beschermen de privacy van medewerkers, leerlingen en ouders.

Gedragscode van Stichting Onderwijs Midden-Limburg →

Met instemming van de GMR heeft het College van Bestuur van SOML daarnaast het gebruikersreglement ICT (voorheen gedragscode ICT) vastgesteld. Deze kunt u hieronder lezen.

Gebruikersreglement ICT  (voorheen Gedragscode ICT) →


Convenant veiligheid in en om de school

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor het leer- en werkklimaat op scholen. De samenwerkende partners in het kader van het convenant Veilige School wensen met ondertekening van dit convenant uit te dragen, dat zij zich willen bekommeren om alle thema’s in en om school, die een impact kunnen hebben op hun leerlingen of die in enigerlei opzicht maatschappelijke onrust kunnen veroorzaken

Convenant veiligheid in en om de school →


Code goed onderwijsbestuur

De ‘Code goed Onderwijs in het voorgezet onderwijs’ beschrijft de wijze waarop scholen voor voortgezet onderwijs invulling geven aan het bestuur van hun instellingen. Deze code biedt uitgangspunten voor het handelen van de instellingen in het voorgezet onderwijs. Hierbij geldt het principe “pas toe of leg uit”.

De code biedt ruimte om kwaliteitsstandaarden met elkaar overeen te komen, die vervolgens bindend zijn. Het eerste voorbeeld hiervan is de Standaard Kwaliteitsborging Schoolexamens.
De code is hieronder te downloaden.

Code goed onderwijsbestuur →


Interne vertrouwenspersoon

Elke SOML-locatie heeft minimaal één  interne vertrouwenspersoon voor leerlingen en medewerkers. U kunt hier terecht bij klachten over grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld. De schoolvertrouwenspersoon verleent eerste hulp bij klachten in de schoolsituatie en bespreekt de mogelijke vervolgstappen met u. De tekst van de Regeling interne vertrouwenspersoon is hieronder te downloaden

Interne vertrouwenspersoon →

Externe vertrouwenspersoon

In alle gevallen kunt u ook een beroep doen op een van de externe vertrouwenspersonen.
Naam: dhr. F. Uiting
E-mail: vertrouwenspersoon.soml@gmail.com

Naam: mevr. L. Martens
E-mail: ekgmmartens@gmail.com 

Externe vertrouwenspersoon →


 Klachten

Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) en de onder haar gezag ressorterende scholen streven ernaar om bij het realiseren van hun doelstellingen, problemen en klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Voor het geval zich problemen en/of klachten voordoen, dienen deze op effectieve wijze te worden behandeld. Onze scholen hanteren een klachtenregeling en klachtenrouting, zodat leerlingen en hun ouders en ook alle personeelsleden weten welke stappen we zetten als iemand een klacht indient.

In het verleden is gebleken dat de meeste problemen en klachten relatief eenvoudig van aard zijn en in principe op schoolniveau kunnen worden opgelost. Wij nodigen u daarom bij ontevredenheid uit de direct betrokkene of de mentor aan te spreken. Indien dit niet of onvoldoende leidt tot een oplossing kunt u hierover contact opnemen met de schoolleiding.

Als u er op schoolniveau niet uitkomt of de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het College van Bestuur waarna de klacht kan worden doorgeleid naar de externe vertrouwenspersoon of rechtstreeks naar de Landelijke Klachtencommissie (LKC).

Klachtroute →

Ook kunt u er voor kiezen zelf uw klacht in te dienen bij de LKC

Contactgegevens:
LKC: Onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie Onderwijs ( LKC)
Postadres: Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel.: 030-2809590
Email: info@onderwijsgeschillen.nl
Website: www.onderwijsgeschillen.nl
Klachtenregeling →


Integriteit en misstanden

Op grond van de code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad heeft SOML zowel een regeling Melden vermoeden misstanden in het Voortgezet Onderwijs en een code Integriteit.  Beide regelingen en codes zijn hieronder te downloaden.

Integriteitscode →

Regeling melding misstanden VO →

Voor informatie en meldingen met betrekking tot bovenstaande regelingen kunt u terecht bij een van onze externe vertrouwenspersonen integriteit:

Naam: dhr. F. Uiting
E-mail: vertrouwenspersoon.soml@gmail.com

Naam: mevr. L. Martens
E-mail: ekgmmartens@gmail.com