Stichting Onderwijs Midden-Limburg

SOML Organisatie

Wie zijn wij?

We bieden met 860 personeelsleden passend onderwijs aan ruim 7300 leerlingen. We gaan het onderwijs persoonlijker maken en willen jongeren inspireren, motiveren, écht raken. Uitdagend onderwijs voor alle leerlingen in Midden-Limburg, dáár staat SOML voor.

Dankzij persoonlijk leren bieden wij al onze leerlingen de ruimte om hun eigen keuzes te maken.

 

De kern van persoonlijk leren is: leren in ontmoeting.


Missie, strategie & beleid

De SOML-scholen zijn open scholen, toegankelijk voor iedereen. Ze werken solidair samen voor alle leerlingen in Midden-Limburg. Door de variëteit aan scholen, met elk een eigen karakter, creëert SOML voor ouders en leerlingen een maximale keuzevrijheid. Leerlingen kunnen rekenen op onderwijs dat bij hen past. In alle SOML-scholen vindt daarnaast vorming van verantwoordelijke burgers plaats. Medewerkers gedragen zich professioneel en staan open voor de mening van anderen. SOML garandeert hechte verankering in de regio, transparantie en verantwoording.

In 2021 werd ‘Pluk en Verwonder’ gepresenteerd, het nieuwe meerjarenbeleidsplan van SOML. Dit plan zal ons van 2021 tot 2026 van een goede koers voorzien. Onze vier programmalijnen ‘Leren van de leerling’, ‘Bouwen aan de leeromgeving’, ‘Investeren in medewerkers’ en ‘Het optimaliseren van de bedrijfsvoering’ vormen ook de komende vijf jaar weer een belangrijke leidraad.

Pluk en Verwonder: Meerjarenbeleidsplan 2021 – 2026→

De visie uit het meerjarenbeleidsplan is ook weergegeven in een visual:

 


College van Bestuur

SOML heeft een College van Bestuur dat bestaat uit twee personen:

→ De heer drs. M.J.H.M. Kikken, voorzitter
→ De heer P.M.E.G.M. Slegers RA, lid

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting, stelt op bovenschools niveau beleidskaders voor de scholen op en zorgt dat deze ook nageleefd worden. Dat gebeurt in overleg met de directies van de betrokken scholen.

 

Het College van Bestuur is telefonisch bereikbaar via het bestuurssecretariaat op telefoonnummer: 0475 213 060

E-mail het CvB →


Stafdienst

De stafdienst van SOML verricht secretariële en beleidsondersteunende werkzaamheden voor het College van Bestuur en de scholen. De stafdienst voert bovendien onder andere de financiële administratie, de salaris- en de personeelsadministratie voor alle scholen binnen SOML.

 

Met vragen kunt u contact opnemen met de heer W.A. Lichtleitner MSc, directeur bedrijfsvoering.

E-mail de stafdienst →


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden met expertise op financieel-, personeels- en juridisch gebied, onderwijs en identiteit. De leden zien er op toe dat de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs binnen SOML gewaarborgd zijn en blijven. Dat doen ze door toezicht te houden op het bestuur, zoals de code Goed Onderwijsbestuur die we als leidraad zien voorschrijft. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een adviserende taak.

De Raad van Toezicht vult zichzelf aan via coöptatie; de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad mag een bindende voordracht doen voor één lid.

 

De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

→ De heer mr. F. L. J. van Vloten, voorzitter
→ Mevrouw drs. M. L. I. van Kleef, secretaris
→ De heer F. M. Jeurissen, MA
→ De heer drs. L. J. Urlings
→ Mevr. drs. C. M. G. van der Aa


Medezeggenschap

Elke school binnen SOML heeft haar eigen medezeggenschapsraad (MR), die u kunt bereiken via de website van de betreffende school.

Het College van Bestuur van SOML overlegt geregeld met de PGMR, een afvaardiging van personeelsleden. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een brede afvaardiging van medewerkers, ouders en leerlingen en dient als klankbord voor het College van Bestuur van SOML.

Heeft u een vraag of wilt u contact met de GMR, klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons medezeggenschapsstatuut en -reglement, download dan het Medezeggenschapsreglement.

Medezeggenschapsreglement.pdf →