Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Informatie over het Coronavirus

Op deze pagina houden wij medewerkers, ouders en leerlingen op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Stichting Onderwijs Midden-Limburg betreffende (de consequenties van) het nieuwe coronavirus Covid-19. Wanneer de actualiteit daarom vraagt, wordt deze pagina z.s.m. bijgewerkt. Daarbij onderhouden we nauw contact met GGD Limburg-Noord, het RIVM, onze arboartsen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Kijk hier voor de antwoorden op de veel gestelde vragen. 

Update 9 | Centrale examens gaan niet door

Geplaatst: 24 maart, 10.51 uur| Laatst bijgewerkt: 24 maart, 17.56 uur
De centrale examens gaan dit schooljaar niet door. Dat heeft minister Slob besloten samen met onderwijsorganisaties. Scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te ronden: voor 3 juli moeten de schoolexamens en eventuele herkansingen worden uitgevoerd. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van een volwaardig diploma dat toegang geeft tot vervolgonderwijs in binnen- en buitenland. Er wordt zo snel mogelijk een uniforme slaag/zak-regeling opgesteld door het ministerie.

Schoolexamens
De schoolexamens dienen wel zoveel mogelijk en onder veilige omstandigheden door te gaan. Uitgangspunt daarbij is dat de examens zoveel mogelijk op afstand dienen te worden afgenomen. Omdat scholen nu meer tijd krijgen om de schoolexamens af te nemen, kunnen scholen ervoor kiezen om af te wijken van de eerder opgestelde plannen. Tevens bevinden onze scholen zich in verschillende fases van het schoolexamen. Daarom kunnen zij in het belang van de leerlingen verschillende keuzes maken. Onze scholen zullen iedereen zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de gevolgen die dit voor de eigen leerlingen heeft.

Voor meer informatie verwijzen wij jullie op dit moment naar de speciale site van de Rijksoverheid en de informatie die onze scholen zo snel mogelijk zullen verstrekken.

Wij wensen iedereen veel sterkte en moed deze periode.

Update 8 | Minister Slob: schoolexamens gaan door

Geplaatst: 17 maart 2020, 15.43 uur | Laatst bijgewerkt: 23 maart, 22.30 uur
Toevoeging 23 maart 22.30 uur: We betreuren de onrust die n.a.v. de persconferentie vanavond landelijk is ontstaan. Verschillende oproepen om schoolexamens wel/niet door te laten gaan volgden elkaar in rap tempo op. Wij hebben en houden vertrouwen in de adviezen van het RIVM en het kabinet. We blijven dus gehoor geven aan onderstaande oproep van minister Slob om tot nader order de schoolexamens zoveel mogelijk en onder veilige omstandigheden door te laten gaan. Indien een school het vanwege specifieke omstandigheden nodig acht, kan hier dus vanaf worden geweken. Houd daarvoor de berichtgeving van de school in de gaten.

Op dinsdagmiddag 17 maart maakte minister Slob bekend dat de schoolexamens voor eindexamenleerlingen zoveel mogelijk door dienen te gaan. In afstemming met het RIVM krijgen scholen daarom per direct de ruimte om hun gebouwen weer open te stellen om schoolexamens voor eindexamenkandidaten af te nemen, én krijgen scholen de vrijheid schoolexamens op een andere manier af te nemen (bijvoorbeeld mondeling via de telefoon). Onze prioriteit gaat altijd, dus ook in deze situatie, uit naar de gezondheid en het welzijn van al onze medewerkers en leerlingen. Binnen dat kader doen onze scholen er alles aan om schoolexamens zoveel mogelijk en op een verantwoorde manier door te laten gaan. Daarom dienen onze scholen uiteraard ook te voldoen aan de aangescherpte maatregelen van het RIVM: zo worden grote groepen bijvoorbeeld vermeden door leerlingen goed te spreiden over de school.

Met deze nieuwe informatie gaan onze scholen nu zo snel mogelijk aan de slag. Zij zullen jullie z.s.m op de hoogte brengen van de (nieuwe) gang van zaken.

Afstandsonderwijs blijft, ook voor eindexamenleerlingen
In de nationale media is helaas het misverstand ontstaan dat het onderwijs voor de examenkandidaten ook zou (mogen) worden hervat in de schoolomgeving. Dat is absoluut niet het geval. Scholen mogen alleen opengaan om, onder strikte voorwaarden, van het RIVM examens af te nemen. Onze scholen blijven dan ook gesloten voor alle overige andere onderwijsactiviteiten*. Wij richten ons dus nog altijd volledig op het digitale afstandsonderwijs, waarin begeleiding en zorg voor alle leerlingen (met extra aandacht voor de eindexamenleerlingen) centraal staat. Onze collega’s (en leerlingen) zijn hier deze week al op bewonderenswaardige wijze voortvarend mee aan de slag gegaan. Daar kunnen we onze waardering niet vaak genoeg over uitspreken: ontzettend veel dank daarvoor!

*De opvang van leerlingen met ouders werkzaam in cruciale sectoren blijft natuurlijk gehandhaafd.

Schriftelijke centrale examens
De schriftelijke centrale examens (start afname: 7 mei) gaan vooralsnog gewoon zoveel mogelijk door. Het ministerie van OCW kan, indien een langere sluiting van de scholen volgt, uiterlijk 6 april een heroverweging maken.

Centraal schriftelijke en praktische examens en digitale flexibele examens
De CSPE’s en digitale flexibele examens kennen flexibele afnameperiodes. Daardoor hebben scholen de mogelijkheid deze examens, indien nodig, te verplaatsen naar een later moment. Houd daarvoor de berichtgeving van de school in de gaten.

De Rijksoverheid heeft een lijst met veel gestelde vragen betreffende het coronavirus en de examens opgesteld.

Update 7 | SOML-scholen gaan digitaal lesgeven

Geplaatst: 15 maart 2020, 16.30 uur | Laatst bijgewerkt: 15 maart, 21.51 uur

De afgelopen week hebben alle collega’s op al onze scholen keihard gewerkt om voorbereid te zijn op extra lesuitval of een schoolsluiting ten gevolge van het coronavirus. Donderdag 12 maart kondigden het RIVM en het kabinet extra maatregelen aan. De afgelopen dagen is geïnventariseerd welke gevolgen deze aangescherpte maatregelen hebben op het onderwijsproces in onze scholen.

Als scholen hebben we een grote verantwoordelijkheid voor de gezondheid en het welzijn van veel mensen, zowel leerlingen, collega’s alsook hun naasten. Dat heeft ons op zondagmiddag 15 maart doen besluiten om vanaf maandag 16 maart ons onderwijs zoveel mogelijk digitaal te gaan verzorgen. Deze keuze zorgt voor een stabiele lijn die ons meer vertrouwen geeft in een goede voortgang van het onderwijs. Ons besluit bleek later die dag nauw aan te sluiten bij de wederom aangescherpte maatregelen die minister Bruins en Slob aankondigden.

Digitaal onderwijs

Het besluit van minister Slob om alle scholen in Nederland vanaf 16 maart te sluiten, betekent dat wij vanaf dat moment op school alleen nog (indien nodig) leerlingen opvangen van ouders die in cruciale sectoren werkzaam zijn. Dat betekent tevens dat onze scholen deze week de omschakeling zullen maken naar afstandsonderwijs. Onze medewerkers zijn hier de afgelopen dagen al mee aan de slag gegaan. De school zal u zo snel mogelijk laten weten welke aanpak hierbij wordt gehanteerd, en wat er verwacht wordt van de leerlingen. Leerlingen die thuis niet over de benodigde onderwijsmiddelen beschikken, kunnen deze volgende week op school ophalen. Houd daarvoor de berichtgeving van de scholen in de gaten.

Eindexamenleerlingen

Ons oorspronkelijke plan (zoals in de brief hieronder te lezen is) was om de schoolexamens voor eindexamenleerlingen zoals gepland door te laten gaan. Helaas blijkt dat in de nieuwe situatie niet meer mogelijk. Dat heeft ingrijpende consequenties. Daar zouden wij jullie dan ook het liefste direct helderheid over geven. Wij zijn echter afhankelijk van de aanpak die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap volgende week voorstelt. Op het moment dat het ministerie deze duidelijkheid geeft, zullen wij jullie uiteraard met de hoogste prioriteit nader informeren. Ons uitgangspunt blijft dat de voorbereidingen voor het school- en eindexamen niet stil komen te vallen.

Opvang

Voor leerlingen met ouders/verzorgers die werken in een sector die voor de gehele maatschappij van vitaal belang is (o.a. zorg en veiligheid), zal er indien nodig opvang op school worden geregeld. Houd daarvoor de berichtgeving van de scholen in de gaten. Daarbij geldt dat wanneer men milde gezondheidsklachten ervaart die kunnen wijzen op griep (verkoudheid, hoesten en/of koorts), de betreffende leerling/collega thuis dient te blijven.

Communicatie

Onze scholen zijn op dit moment hard aan het werk om te kijken wat er nodig is om bovenstaande processen zo goed mogelijk te laten verlopen. Zodra hierover meer informatie beschikbaar is, zal de school ouders en leerlingen via de voor de school gebruikelijke informatiekanalen informeren.

In de huidige omstandigheden wordt er zeer veel gevraagd van al onze collega’s, leerlingen en ouders/verzorgers. Wij danken al onze medewerkers voor hun enorme inzet, en hopen op jullie begrip en de nodige flexibiliteit, nu en in de komende periode.

Met vriendelijke groet,
Thieu Kikken
Voorzitter College van Bestuur

(Let op, deze brief is opgesteld voorafgaand aan de persconferentie van 15 maart, 17.30 uur. Hierboven vindt u de meest actuele informatie). 
Lees hier de brief 

Update 6 | Update n.a.v. persconferentie donderdag 12 maart

12 maart 2020, 22.19 uur

Onderwijs

Naar aanleiding van de aangescherpte landelijke maatregelen die donderdagmiddag 12 maart bekend werden gemaakt, geven wij u hier graag een update met de gevolgen voor de SOML-scholen. Basisscholen en middelbare scholen worden als veilige plekken beschouwd. Het RIVM ziet dan ook geen reden om scholen te sluiten – de leerplicht blijft gewoon gelden. Door de keuze van het kabinet en het RIVM om scholen zoveel mogelijk open te houden, hebben wij een extra maatschappelijke opdracht gekregen: de samenleving draaiende houden door ouders zoveel mogelijk de gelegenheid te geven om te gaan werken. Juist daarom willen wij jullie vragen nogmaals aandacht te hebben voor de landelijk geldende hygiënemaatregelen:

Wat te doen bij (milde) gezondheidsklachten?

De gezondheid van al onze medewerkers, leerlingen en hun naasten staat voorop. Dit betekent dat wij, in lijn met het RIVM-advies, leerlingen en collega’s verzoeken thuis te blijven/leren/werken wanneer zij last hebben van een of meerdere van de volgende klachten:
• Neusverkoudheid
• Hoesten
• Keelpijn
• Koorts
Ouders/leerlingen vragen wij indien mogelijk contact te houden met de school omtrent het lesmateriaal dat in de tussentijd behandeld wordt.

Oproep aan leerlingen & collega’s: neem lesmaterialen en devices mee

Het is mogelijk dat door de aangescherpte maatregelen meer docenten en/of leerlingen thuis moeten blijven en dat onderwijs anders georganiseerd moet gaan worden. Hoewel we nu nog niet weten hoe zaken zich de komende tijd verder gaan ontwikkelen, willen we in ieder geval goed voorbereid zijn. Collega’s brengen daarom versneld (digitale) onderwijsmogelijkheden in kaart om, indien nodig, zoveel mogelijk onderwijs op afstand te kunnen aanbieden. Daarom is het belangrijk dat collega’s en leerlingen hun devices en lesmaterialen elke dag mee naar huis nemen. Nogmaals: dit zijn slechts voorzorgsmaatregelen zodat we op verschillende scenario’s zijn voorbereid. De toekomst laat zich lastig voorspellen: de rust bewaren is daarom ons devies.

Bijeenkomsten en evenementen

Bijeenkomsten met meer dan 100 bezoekers worden in heel Nederland afgelast. Scholen blijven echter open en onderwijs dient ook gewoon door te gaan. Dat betekent dat onderwijsactiviteiten gedurende de reguliere onderwijstijd zoals gepland doorgaan (tenzij de school anders communiceert). Avondevenementen die in maart zouden plaatsvinden en waar meer dan 100 personen aanwezig zullen zijn worden in principe uitgesteld. Houd daarvoor de berichtgeving van de school in de gaten.

Reizen

Ook evenementen op publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden waar meer dan 100 personen bij elkaar komen, dienen te worden uitgesteld of afgelast. Daarom is besloten om niet alleen de buitenlandse reizen, maar ook alle binnenlandse reizen en excursies in de maand maart uit te stellen. Zie voor verdere vragen en antwoorden de update 5 van 12 maart 2020 (10.41 uur) en wacht verdere berichtgeving van de school af.

Belangrijke contacten

RIVM
GGD Limburg-Noord (088 – 119 19 90, bereikbaar tussen 8.30-17.00 uur)
• Landelijk informatienummer (0800 – 1351, tussen 8.00-20.00 uur)
• Rijksoverheid (veel gestelde vragen over het coronavirus en middelbaar onderwijs)
• Rijksoverheid (veel gestelde vragen over het coronavirus en de examens)
College voor Toetsen en Examens
• Moeite met de Nederlandse taal? Dit document van Koraal helpt je verder!
• Informatie over het coronavirus in het Arabisch, Tygrinia, Turks en Engels
• Informatie voor Syrische ouders/verzorgers en leerlingen
• Informatie voor Eritrese ouders/verzorgers en leerlingen

Archief

• Update 5 – Reizen uitgesteld & lesmaterialen en devices altijd mee naar huis – 12 maart
• Update 4 – Roermond On Stage uitgesteld – 11 maart
Update 3 – Coronavirus, preventie en eventuele consequenties – 10 maart 2020
Update 2 – Aanvullende adviezen RIVM – 9 maart 2020
Update 1 – Coronavirus vastgesteld in Roermond – 8 maart 2020

Deel dit bericht via: