Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Bijscholing rekendidactiek

Met de training rekendidactiek leer je hoe leerlingen rekenen hebben aangeleerd in het primair onderwijs, leer je hoe de leerlijnen van rekenen zijn opgebouwd en leer je dat vertalen naar je dagelijkse praktijk van de rekenles. Leerlingen moeten beter leren rekenen. Dat gaat het beste met rekenlessen, die aansluiten bij de dagelijkse leefwereld van de leerling en/of die passen bij de praktijksituatie waarin de leerling straks gaat functioneren. Goed rekenonderwijs vraagt van jou als docent een behoorlijke professionele gecijferdheid en kennis van de rekendidactiek. We laten veel verschillende werkvormen zien die je meteen kan toepassen in je lespraktijk en waarbij je meteen leert differentiëren in de rekenles.


Programma
De opleiding bestaat uit vier bijeenkomsten van elk 3 uur. Tussen de bijeenkomsten werken de deelnemers aan zelfstudie.

Thema’s bijeenkomsten:
Bijeenkomst 1: Getallen
Bijeenkomst 2: Meten&Meetkunde
Bijeenkomst 3: Verhoudingen
Bijeenkomst 4: Verbanden

13.30-14.00    Inloop
14.00               startopdracht
14.10               bespreken thuiswerk opdracht
14.45               thema didactiek, omgaan met verschillen, opbrengst gericht werken, handelingsmodel en drieslagmodel rekenen
15.30               pauze
15.40               vervolg thema didactiek
16.45               reflectie en bespreken nieuwe opdracht

Inhoud zelfstudie:

  • Voorbereiden andere lessen aan de hand van nieuw materiaal andere leerlijnen of lesopbouw, andere werkvormen, activerende didactiek. (2 uur)
  • Voorbereiden startopdracht of reflectieopdracht voor in de bijeenkomsten. (0,5 uur)

Afsluiting:
Presentatie met reflectie op de leervraag die de docent zichzelf gesteld heeft.


Doelgroep

Leraren SOMLData

26 september, 26 oktober, 14 november, 7 december
Telkens van 13:30-17:00 uur.


Locatie

Elke bijeenkomst vindt plaats op een van de SOML-scholen.


Registerleraar

De cursus zal aangemeld worden bij Registerleraar.


Kosten

Tussen 275€ en 375€, afhankelijk van het aantal deelnemers.

 

Resultaat

Leerresultaten:

Resultaat 1 "De leraar is vakdidactisch onderlegd"
De leraar:
- beschikt over een breed vakdidactisch repertoire
- heeft een grondige kennis en beheersing van de leerstoflijn en didactiek van rekenen in PO en VO en kan in het VO daar op voortbouwen
- heeft kennis van de fasen van ontwikkeling bij rekenen - heeft kennis van handelingsniveaus
- heeft kennis van oplossingsprocedures
- heeft kennis van denkmodellen
- heeft kennis van de functie van taal binnen rekenen
- heeft kennis van probleemoplossend werken
- heeft kennis van vormen van instructie en oefenen
- is op de hoogte van didactische visies op rekenonderwijs

Resultaat 2 "De leraar ontwikkelt een stimulerende leeromgeving voor de leerling"
De leraar:
- creëert een uitdagende en activerende leeromgeving
- biedt activerende werkvormen aan die zelfstandig, projectmatig en samenwerkend leren bevorderen
- stimuleert effectieve interactie tussen leerlingen
- stimuleert een probleemoplossende werkhouding van leerlingen (aan de hand van betekenisvolle contexten en maatschappelijke contexten).
- kiest functionele en beroeps oriënterende voorbeelden en vraagstukken die passen bij de leefwereld van de leerling
- selecteert en ontwikkelt uitdagend en gevarieerd lesmateriaal
- kan met concrete materialen en denkmodellen de verschillende rekenprocedures ondersteunen
- kan met rekenkundige voorbeelden aansluiten bij de belevingswereld van de leerling

SOML Intranet