Stichting Onderwijs Midden-Limburg

SOML Organisatie

Gedragscodes

Gedragsregels hebben een meervoudige functie. Allereerst staan zij ten dienste van preventie. De regels vormen een leidraad voor gedrag, gedragsregels die de hele scholengemeenschap aangaan. De regels omvatten een breed terrein: ze dienen voor de preventie van seksuele intimidatie, agressie, geweld, racisme of discriminatie en beschermen de privacy van medewerkers, leerlingen en ouders.

Gedragscode van Stichting Onderwijs Midden-Limburg.pdf →

Met instemming van de GMR heeft het College van Bestuur van SOML daarnaast de Gedragscode ICT vastgesteld. Deze kunt u hieronder lezen.

Gedragscode ICT.pdf →


Privacyreglement

Men moet er van op aan kunnen dat er binnen SOML zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens van leerlingen en personeel. Dit privacyreglement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens binnen SOML.

Privacyreglement.pdf →


Schoolvertrouwenspersoon

Elke SOML-locatie heeft minimaal één schoolvertrouwenspersoon voor leerlingen en medewerkers. U kunt hier terecht bij klachten over grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld. De schoolvertrouwenspersoon verleent eerste hulp bij klachten in de schoolsituatie en bespreekt de mogelijke vervolgstappen met u. De tekst van de Regeling schoolvertrouwenspersoon is hieronder te downloaden

Schoolvertrouwenspersoon.pdf →

Externe vertrouwenspersoon

In alle gevallen kunt u ook een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon.
Naam: dhr. F. Uiting
E-mail: vertrouwenspersoon.soml@gmail.com


Klachten

Onze scholen hanteren een klachtenregeling, zodat leerlingen en hun ouders en ook alle personeelsleden weten welke stappen we zetten als iemand een klacht indient.  Voor de behandeling van klachten op schoolniveau is een Bemiddelings-Assistentie-Team (BAT) ingesteld, met de contactpersoon, de vertrouwenspersoon en de voorzitter Centrale Directie.
De tekst van de interne klachtenregeling is verkrijgbaar bij de schooladministratie en is ook hieronder te downloaden.

Klachtenregeling.pdf →

Een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. We streven ernaar dat een klacht binnen de school door betrokkenen wordt opgelost.
Als een klacht niet op schoolniveau kan of mag worden afgehandeld, wordt deze in overleg met de melder doorgeleid naar de externe vertrouwenspersoon en/of de externe klachtencommissie:

Externe Klachtencommissie,
T.a.v. ambtelijk secretaris, mevr. E. Kurstjens
Postbus 270, 5900 AG Venlo

De tekst van het Reglement Externe Onafhankelijke Klachtencommissie  is hieronder te downloaden.

Reglement externe klachtencommissie.pdf →

E-mailadres van de externe vertrouwenspersoon: vertrouwenspersoon.soml@gmail.com


Code goed onderwijsbestuur

De ‘Code goed Onderwijs in het voorgezet onderwijs’ beschrijft de wijze waarop scholen voor voortgezet onderwijs invulling geven aan het bestuur van hun instellingen. Deze code biedt uitgangspunten voor het handelen van de instellingen in het voorgezet onderwijs. Hierbij geldt het principe “pas toe of leg uit”.

De code biedt ruimte om kwaliteitsstandaarden met elkaar overeen te komen, die vervolgens bindend zijn. Het eerste voorbeeld hiervan is de Standaard Kwaliteitsborging Schoolexamens.
De code is hieronder te downloaden.

Code goed onderwijsbestuur.pdf →


Integriteit en misstanden

Op grond van de code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad heeft SOML zowel een regeling Melden vermoeden misstanden in het Voortgezet Onderwijs en een code Integriteit.  Beide regelingen en codes zijn hieronder te downloaden.

Integriteitscode.pdf →

Regeling melding misstanden VO.pdf →


Convenant veiligheid in en om de school

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor het leer- en werkklimaat op scholen. De samenwerkende partners in het kader van het convenant Veilige School wensen met ondertekening van dit convenant uit te dragen, dat zij zich willen bekommeren om alle thema’s in en om school, die een impact kunnen hebben op hun leerlingen of die in enigerlei opzicht maatschappelijke onrust kunnen veroorzaken

Convenant veiligheid in en om de school.pdf →